หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 เม.ย. 2551    ถึงวันที่   06 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษของวิทยากรรับเชิญทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศทางด้าน Biological Science and Health Science  ได้เข้าฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน คปก.  รวมทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องและเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งจะได้นำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th