หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติยา  กองผล   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   27 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมบัญชีกลาง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรย่อย ระดับพื้นฐาน รุ่น 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

อบรมเรื่อง

1. ประเภทการตรวจสอบ

2. การตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง องค์กรและระบบงานตรวจสอบภายใน

3. ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. การตาวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบภาคราชการ พ.ศ. 2548  พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ร.ฏ. และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ เรื่อง ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 (คตป.)

5. ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

6. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

7. หลักการพื้นฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

8. หลักการให้คำปรึกษา

9. การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร

10. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ)

11. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การวางแผนการตรวจสอบ)

12. เทคนิคเสริมงานตรวจสอบภายใน

13. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การสำรวจเบื้องต้นการทดสอบการควบคุมภายในและการทดสอบเพิ่มเติม)

14. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และใช้ได้กับงานตรวจสอบฯ โดยตรง  และได้ผ่านการทดสอบและได้ประกาศนียบัตรเพื่อเป็นมาตรฐานรับรองว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Fudamental แล้วโดยสมบูรณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้กับงานต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th