หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนิต  สมพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ประสานงานคลัสเตอร์(cda)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    09 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

1.การจัดทำแผนกลยุทธและการเขียนข้อเสนอโครงการ

2.การจัดทำแผนปฏิบัติการการพฒนาคลัสเตอร์

3.ทัศนคติที่ดีและจริยธรรมในการทำงาน

4.ภาวะผู้นำและการบริหารความขัดแย้ง

5.การศึกษาดูงานเครือข่ายระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษภาคตะวันตก(GAP)

6.การนำเสนอแผนกลยุทธของแต่ละเครือข่าย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.การจัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

2.แนวคิดทฤษฎี แนวทางปฏิบัติและตัวอย่างคลัสเตอร์ที่ประสบผลสำเร็จ

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการและโครงการนำร่อง

2.ระบบที่ดีของระบบการผลิตพืชผัก GAPสำหรับแต่ละตลาด

3.ประสบการณ์ของแต่ละคลัสเตอร์รวมถึงกรณีตัวอย่างของGAP ภาคตะวันตก และบทบาทของสถาบันการศึกษา(ม.เกษตรกำแพงแสน)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th