หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  อินปิน   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้ระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร มีลักษณะเป็น Web Based Application ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทำรายงานในรูปแบบของไฟล์ PDF (Portable Document Format) ซึ่งก่อนที่จะใช้งานระบบ จะมีการตรวจสอบสิทธิของผู้เข้าใช้ระบบ และหลังจากใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องทำการออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานขณะที่ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

1.        การเข้าใช้งานระบบ

ในการเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้จะต้องทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตก่อน จากนั้นจึงเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ URL ที่ Address Bar ดังนี้  http://202.44.139.2/uoc  หน้าเว็บจะปรากฏ ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรหัสผู้ใช้คือ ?023009S? และมีรหัสผ่านคือ ?9SA7KC?  หลังจากระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ?เข้าสู่ระบบ? ก็จะปรากฏฟังก์ชัน ดังนี้

t ข้อมูลหลักสูตร

t  ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา

t  สืบค้นข้อมูลจากคำสำคัญ

t  รายงาน

t  รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

t  เพื่อข้อมูลรหัสอ้างอิง

t  เปลี่ยนรหัสผ่าน

จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีผู้ใช้ระบบ เมื่อข้อมูลถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ใช้ทั่วไป ที่ไม่ใช่ทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สกอ. ระบบจะอนุญาตให้ใช้เพียง 2 ฟังก์ชัน คือ ค้นหาข้อมูลหลักสูตร และค้นหาข้อมูลอาจารย์

2.        การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของการบันทึกข้อมูลหลักสูตรซึ่งเป็นข้อมูลหลักสูตรที่จะนำไปใช้สำหรับประมวลผลและจัดทำรายงานส่วนใหญ่ของระบบ และส่วนการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา ซึ่งจะนำไปใช้การจัดทำแบบรายงาน ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา (สมอ.07)  ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลหลักสูตรจะเป็นการบันทึกข้อมูลหลักสูตรใหม่ และแก้ไขข้อมูลหลักสูตรที่ได้มีการบันทึกไปแล้ว โดยข้อมูลหลักสูตรจะแบ่งเป็น 9  ส่วน คือ

1)  ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร เป็นข้อมูลที่แสดงรายละเอียดทั่วไปของหลักสูตร ได้แก่ ชื่อหลักสูตร  ชื่อสถาบัน  คณะ   สาขาวิชาเอก  ระดับการศึกษาของหลักสูตร การเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ เป็นต้น

2)  ข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นข้อมูลสถาบันที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ

3)  ข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น เป็นข้อมูลสถาบันที่จัดหลักสูตรร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ

4)  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร เป็นข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เป็นต้น

5)       ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจำในหลักสูตร

6)       ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตร

7)       ข้อมูลสาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นข้อมูลรายละเอียดสาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในกรณีที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง

8)       ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เป็นข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

9)       ข้อมูลอาจารย์พิเศษในหลักสูตร เป็นข้อมูลรายชื่ออาจารย์พิเศษในหลักสูตร

 โดยทั้งนี้จะมีการเริ่มใช้ระบบ Web based Application ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2551   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีการบรรยายและลงมือปฏิบัตการบันทึกข้อมูลหลักสูตร สมอ. 01-08 ลงใน Web based Application ประโยชน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงาน คือ สามารถบันทึกข้อมูล แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร สมอ. 01-08 โดยใช้ระบบ Web based Application ซึ่งในปัจจุบันได้มีการบันทึกข้อมูล ดังกล่าวอยู่แล้วในรูปแบบของข้อมูลที่นำส่ง สกอ.เป็นกระดาษ ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวได้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้จัดทำแบบรายงานข้อมูลฯ เนื่องจากจะได้พัฒนาการบันทึกและรายงานข้อมูลหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ สกอ.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาบันทึกข้อมูลหลักสูตร ตามแบบ สมอ.01-08 ผ่านระบบ Web based Application  ได้ ซึ่งทำให้ลดระยะเวลาการทำงานและเกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรของผู้ใช้ข้อมูลได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th