หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  อินปิน   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   25 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา : วิสัยทัศน์ มาตรฐาน แนวทางดำเนินการ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

1.        มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.1  ความหมายของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หน้าที่หลักของ สกอ.ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอุดมศึกษา แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อเป็นกรอบกำกับการประเมิน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากกรอบกำกับการประเมิน

1.2  หลักเกณฑ์และเหตุผลในการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.        แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้มีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

2.1    ภารกิจ บทบาทของมหาวิทยาลัย และสถานภาพอุดมศึกษาไทย

2.2     หลักสูตรอุดมศึกษาไทย  องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการร่างหลักสูตร

3.        เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้มีการชี้แจงให้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

3.1    ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเปิดสอนหลักสูตร

3.2    ความพร้อมและศักยภาพในการเปิดสอน

3.3    อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา

4.        หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ได้มีการอธิบายถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการจัดทำหลักสูตร

5.        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประกาศของ สกอ.ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร

6.        กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ได้มีการชี้แจงให้ทราบถึงประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาระบบงานหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำหลักสูตรใหม่ การตรวจสอบหลักสูตร และระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th