หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   21 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 เม.ย. 2551


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 19 มีนาคม 2551

- พิจารณารายละเอียดการอบรมเรื่อง มาตรฐานการลงรายการสื่อโสตฯ

- พิจารณารายละเอียด กำหนดหัวข้อ การประชุมในโอกาสครบรอบ 30 ปี กลุ่มทำงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

- ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

วันที่ 20 มีนาคม 2551

- สาธิตการใช้โปรแกรม การจัดเก็บฐานข้อมูลภาพ "คลังภาพดิจิตอล" 2 ระบบ

วันที่ 21 มีนาคม 2551

- พิจารณาหลักการลงรายการสื่อมัลติมีเดีย ตามหลัก ACCR 2   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การลงรายการสื่อมัลติมีเดีย จำเป็นต้องคำนึงถึงหลัก ACCR 2 และ US MARC เพื่อให้ข้อมูลสามารถจัดการได้ผ่านระบบฐานข้อมูล

- การกำหนดหัวข้อการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของคณะทำงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจจะบอกทิศทางแนวโน้มของสื่อโสตน์ชนิดต่างๆ และประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มทำงาน

- อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) : ห้องสมุดจำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่อรองรับผู้ใช้ได้ทุกประเภท มีการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่า การออกแบบทันสมัย สำรวจความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด...

- มีโปรแกรมจัดการรูปภาพ เพื่อให้สามารถจัดเก็บและให้บริการรูปภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการงานด้านรูปภาพทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

- การลงรายการสื่อมัลติมีเดีย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลัก ACCR 2 และ US Marc เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันของคณะทำงานฯ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การลงรายการสื่อโสตน์ทุกประเภท จำเป็นต้องใช้หลัก ACCR 2 และ US Marc ในการลงรายการ

- การจัดสร้างโฮมเพจรูปภาพปกมัลติมีเดีย ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการต่อไป

- การแปลงข้อมูลอะนาล็อกเป็นดิจิตอล จำเป็นต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์และความคุ้มทุน รวมถึงการลงรายการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th