หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. วิทยากรและที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1)       รศ.สมศักดิ์ บุตราช

2)       รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

3)       อาจารย์ประเสริฐ มากแก้ว

2. ผู้จัดการประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 มีนาคม 2551

3. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำวิจัย และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยด้านด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

4. วิธีการประชุม ใช้หลักการผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) และ การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based ) ในระหว่างการประชุมจัดกลุ่มประเด็นตามความสนใจของผู้เข้าอบรมได้ 3 กลุ่ม คือ (1) การวิจัยทดลองแบบTrue experimental study (2) การวิจัยปฏิบัติการ Operations research  และ (3) การวิจัยเชิงสำรวจในลักษณะ Cross sectional Survey

5. ผลการประชุม ได้เค้าโครงงานวิจัย 12 เรื่อง คือ

1)       ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2)       การดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

3)       การศึกษาความต้านทานของยุงลายต่อสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมพาหะนำโรคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา      

4)       ศึกษาความไวของยุงลาย ต่อสารเคมีในพื้นที่อัตราป่วย
โรคไข้เลือดออกสูงและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่ำ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5)       การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคระดับหมู่บ้าน อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6)       โครงการประเมินผลการบริหารจัดการวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

7)       Larva instar ของยุงลาย ภายใต้อิทธิพลจากภาวะโลกร้อน  (ชุมพร)

8)       ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคมาลาเรียของประชาชน  ในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

9)       เปรียบเทียบค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย ของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน

10)    สิ่งแวดล้อมและสภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำอิฐมอญ ตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

11)    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน :กรณีศึกษาสอ. บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่และสอ.บ้านตรงบน  ตำบลคลองกระบือ   อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

12)    การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

6.แผนงานเพื่อการประชุมครั้งที่ 2 ผู้วิจัยพัฒนาโครงร่างการวิจัยเบื้องต้น ส่งภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้วิทยากรเตรียมข้อมูลและวิทยาการ สำหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยได้ตรงประเด็น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการจัดการเรียนโดยคำนึงถึงเป้าหมายที่นักเรียนพึงได้รับ และช่วยทำให้เป้าหมายของนักเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น จะทำให้นักเรียน โดยเฉพาะผู้ที่จะวิจัยมีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการทำวิจัยให้สำเร็จ เพราะเป็นประเด็นที่ตนเองสนใจ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำตัวอย่างการนำเสนอที่ถูกต้อง และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม มาใช้ในการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th