หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปฐมพงษ์  ฉับพลัน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   21 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   SIPA Phuket   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    Designing & Implementing SOA in .NET
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

การพัฒนาระบบงานโดยการนำเอาเทคโนโลยี SOA มาใช้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาระบบงานที่ดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน โดยการนำเอาเทคโนโลยี SOA มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การใช้ SOA in .Net  และการทำงานร่วมกันของ Web Services

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th