หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติ  เชาวนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  มุกดาหาร
  เรื่อง/หลักสูตร    ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชิงนิเวศ" ซึ่งจัดโดย สสสท. ร่วมกับ สทอภ.(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)) ซึ่งมีการปฏิบัติการสำรวจภาคพื้นดินด้วยข้อมูลดาวเทียมบริเวณ สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-โฮ่ยอัน ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ ได้ทราบเรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย(THEOS) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังได้ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสำรวจทรัพยากร การท่องเที่ยว สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความหลากหลายของรูปแบบศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เป็นการฝึกปฏิบัติการสำรวจด้วยข้อมูลดาวเทียม ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในโครงการวิจัยภาคสนามด้านทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานภาคสนามอย่างเต็มที่

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านต่างๆ กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความชำนาญในสาขาที่ต่างกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ความรู้เกี่ยวกับขีดความสามารถของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย(THEOS) และการประยุกต์ใช้ในอนาคต

2. ใช้กรณีศึกษาในการสำรวจครั้งนี้ เพื่อเทียบเคียงกับโครงการวิจัยในพื้นที่อื่นๆ ได้ และ ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษาเชิงลึกต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th