หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิวนาถ  นันทพิชัย   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   09 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มรภ.สวนดุสิน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Amazing e-Learning II: International Conference and Workshop on e-Learning Strategies: Edutaniment 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning จากประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ อเมริกา อินเดีย มาเลเซีย ไทย ฯลฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีงานวิจัยหลายด้านที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพของการใช้ e-Learning ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ผลงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในบริบทที่แตกต่างกันไป โดยสรุปการประชุมครั้งนี้นอกจากจะทำให้เห็นความก้าวหน้าทางการเรียนการสอน e-Learning ยังได้ทำให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ e-Learning ในการเรียนการสอน ที่สำคัญจากการเข้าฟังบรรยายหลาย ๆ Session ได้ทำให้ตนเองตระหนักดีว่า e-Learning เป็นเพียงช่องทางหนึ่งของการเรียนการสอน เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งจากการเข้าร่วมทำให้เห็นรูปแบบของการสอนแบบ e-Learning ในลักษณะต่างๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากการเข้าร่วมประชุม ทำให้ตนเองตระหนักถึงจุดสำคัญของการจัดการศึกษาที่สำคัญก็คือ วิธีการสอน ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์สำคัญที่ผู้สอนควรให้ความสนใจ เพราะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้การเรียนการสอนในแต่ละวิชานั้นสำเร็จตามเป้าหมาย นั่นหมายความว่าผู้สอนต้องรู้จักประยุกต์ใช้ e-Learning และศาสตร์ของการสอนในแต่ละรายวิชาของตนเองให้ได้ จึงจะถือว่าตนเองจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังต้องรู้จักที่จะศึกษาและทำการวิจัยในห้องเรียนควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบปกติหรือการสอนแบบ e-Learning ก็ตามพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th