หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุมาล  กล่ำแสงใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   24 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th International Course on Ecotourism
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  การศึกษานอกสถานที่เรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วันที่หนึ่ง นำนักศึกษาเดินป่าดิบชื้น 1.2 กิโลเมตร ศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ ทัศนศึกษาฟาร์มมุก Phuket Pearl Farm

วันที่สอง ทำกิจกรรมล่องแก่ง ล่องเรือแคนู ได้เรียนรู้ป่าโกงกาง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของหินและภูเขาหินปูน

วันที่สาม ทำกิจกรรมนั่งช้าง การแสดงโชว์จากสัตว์ บรรยายสาธิตการกรีดยาง การทำนา เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยบริษัทจัดนำเที่ยว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความสำคัญของการสื่อความหมายโดยมัคคุเทศก์หรือเจ้าของพื้นที่พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th