หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุมาล  กล่ำแสงใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    สอบภาคสนามรายวิชาหลักและวิธีการจัดนำเที่ยว 1
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  สอบจัดนำเที่ยวภาคสนาม 17-18 และ 24-25 พ.ย. 51 รวม 4 กลุ่ม ณ จังหวัด พัทลุง ตรัง กระบี่ และนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นักศึกษาสามารถวางแผน และดำเนินการจัดนำเที่ยวจริงได้ตามพื้นที่ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีความสำเร็จโดยภาพรวมอย่างน้อย 80 %

และสามารถแสดงศักยภาพได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการได้ปฏิบัตินำเที่ยวจริงแบบเต็มวัน  แทนการจัดแบบครึ่งวัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมาก เนื่องจากต้องใช้รถที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต.ท่าเรือ อาจต้องมีการวางแผนเพื่อประหยัดงบประมาณในครั้งต่อไป โดยพิจารณาประโยชน์ที่นักศึกษาจะรับพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th