หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   13 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีงบประมาณ 2550) รุ่นที่1และรุ่นที่2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการประกอบการของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีงบประมาณ 2550)  ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

-เพื่อทำรายงานสรุปผลการประกอบการของผู้เข้าอบรม หลังการอบรม 6 เดือนส่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้ทราบข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการ

- ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดอบรมและติดตามผลการประกอบการ

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้เข้าร่วมโครงการ

- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและระหว่างผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในรุ่นต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th