หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนกวัลย์  ไกรนุกูล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   27 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สกอ.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมร่วมกัน หลังจากที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมร่วมกัน  หลังจากที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  ซึ่งทดสอบโปรแกรมที่ บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นพัฒนาขึ้น    และขั้นตอนอัพเดทข้อมูลขึ้นสู่ระบบสหบรรณานุกรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบสหบรรณานุกรมต่อไปร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  เพื่อที่จะได้ทำงานกับระบบสหบรรณานุกรมต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th