หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   06 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาปนิกทักษิณ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาทางวิชาการสภาสถาปนิกทักษิณ ปี 51
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

- เพื่อร่วมเปิดงานนิทรรศการสภาสถาปนิกทักษิณ

- เพื่อหาแนวทางการฝึกงานของ น.ศ. ปี 4 2554

- เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาสถาปนิกภาคใต้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้ความรู้ ความเข้าใจในสังคมสภาปนิกได้ที่ภูเก็ต

- ได้รับทราบ ขนาดงานและปริมาณการจัดงานของภูเก็ต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-  เพื่อการนำแนวทางการฝึกงานของน.ศ.สถาปนิก

-   เพื่อให้อาจารย์ร่วมงานกันพัฒนาหลักสูตร 2554- 5

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th