หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนิต  สมพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2551    ถึงวันที่   07 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์(cda)รุ่นที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นการพัฒนา ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการที่จะเป็นผู้ประสานงานของคลัสเตอร์โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงๆละ5วัน โดยช่วงแรกจะประกอบด้วย 1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เน้นการพูดและสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ดี2.แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคลัสเตอร์ 3.บทบาทหน้าที่และการพัฒนาทักษะของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 4.เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาคลัสเตอร์ 5.การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ 6.การจัดทำแผนกลยุทธและการเขียนข้อเสนอโครงการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ความรู้ทั้ง 6 หัวข้อสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาโครงการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.สงขลาที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

2.ความรู้ทั้งหลักการทฤษฎีคลัสเตอร์และตัวอย่างรูปธรรมของคลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ 007 +นั้นสามารถนำมาเป็นแนวตัวอย่างในการพัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ในระดับหนึ่ง

3.ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ทั้งจากข้อมูลที่ได้จากทุติยภูมิและข้อมูลจาการสำรวจขั้นปฐมภูมิพร้อมโปรแกรมที่คำนวณค่าและเกณฑ์การจำแนกขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในmodelเพชรได้เตรียมโปรแกรมไว้แล้วเพียงแต่หาข้อมูลตัวของแปรตามโปรแกรมที่กำหนดไว้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 .การสร้างความเข้าใจกับทีมงานในบทบาทของการส่งเสริมความเข้มแข็งของคลัสเตอร์และการเตรียมการประชุมคราวหน้าวันที่21มีนาคม2551เพื่อร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการรวมถึงการฟอร์มและสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางพาราจังหวัดสงขลาในคราวนี้ด้วย

 นอกจากนี้ควรได้ประด็นของโครงการนำร่องที่เป็นข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมประชุมในคราวหน้าที่อ.หาดใหญ่นี้ด้วยเพื่อจะได้นำมาจัดทำรายละเอียดของแผนกลยุทธและโครงการนำร่อง 2 โครงการแล้วก็จะนำไปเสนอต่อเวทีกลางที่กทม.ในคราวหน้า(ต้นเดือนเมษายน 2551)และอาจมีการประกวดโครงการกันระหว่างเครือข่ายคลัสเตอร์ต่างๆอีกด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th