หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรอนงค์  สวัสดิ์บุรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   28 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพเพื่อประชาชน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เน้นการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพทั้งประกาศนียบัตร การอบรมระยะสั้น ปริญญาตรีและปริญญาโท

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ไปสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพ

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th