หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล/รพ.พระปกเกล้า/รพ.สงขลา/รพ.หาดใหญ่   จังหวัด  จันทบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา/เทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 27 กพ.51 ณ รพ.จันทบุรี และวันที่ 5 มีค. 51 ณ รพ.สงขลาและรพ.ห
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์  ให้คำแนะนำปรึกษาและประสานความสัมพันธ์ระหว่างมวล.และโรงพยาบาลที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และผลิตบัณฑิตที่เป็นมี่ต้องการของตลาด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th