หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   01 มี.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ม. มหาสารคาม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  การตรวจวิทานิพนธ์ ขั้นสุดท้ายของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. มหาสารคาม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-พัฒนามีวิทยานิพนธ์ของนศ.ในมวล.

- เตรียมการจัดสอบวิชานิพนธ์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มี ตัวอย่างให้นักศึกษา ศึกษาต่อ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th