หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสถาปนิกสยาม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการตัดสินผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

- การตัดสินผลงาน แบบที่ได้สัมนาประเภทอาคารพานิช์ของโรงแรม  Resont  ประจำปี  2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ได้รับความรู้การจัดการ แสวงหางานสถาปัตยกรรม ที่ควรได้รับรางวัล

เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การตัดสินคะแนนวิทยานิพนธ์ใน 2 ปี ข้างหน้าพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th