หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   14 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  เน้นการให้ความรู้และร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และสามารถผลิตพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพตามแนวสมรรถนะของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จะนำส่งที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะต่างๆ ในแต่ละสาขาของผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแจ้งให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบัณฑิตต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th