หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   18 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานรายวิชา 3104-392 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานรายวิชา 3104-392 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 ของนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ซึ่งฝึกปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • เข้าสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัดทั้ง 3 คน ในส่วนของการซักประวิติ ตรวจร่างกาย และรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท
  • หารือร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง 3 คน ในแง่ของการจัดการเรียนการสอน พื้นฐานความรู้ ทักษะทางคลินิก และข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • หารือร่วมกับนักศึกษาในแง่ของกระบวนการเรียนการสอน  ความรู้ทางวิชาการ การดูแลนักศึกษา ประเภทและจำนวนผู้ป่วย ความเป็นอยู่ต่างๆ
  • ประเมินความพร้อมของการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทั้งในส่วนของสถานที่ บุคลากร และความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
  • ประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ประเมินผลและนำมาพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดให้ดียิ่งขึ้น  ในด้านการจัดการเรียนการสอน ความรู้และทักษะทางคลินิก ความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน และอื่นๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th