หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการภาคีวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

เรื่องที่ 1 แนวทางการจัดสัปดาห์กายภาพบบำบัดแห่งชาติในปี 2551 มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมคือมีการจัดแยกตามพื้นที่แต่ให้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน ในเดือนตุลาคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์กายภาพบบำบัดแห่งชาติปี 2551 ซึ่งอ.ธวัชชัย ลักเซ้ง เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องที่ 2 การกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนากระบวนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก แบ่งเป็น

  • การพัฒนาอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด (Clinical Instructure; CI) โดยที่ประชุมเสนอให้สถาบันร่วมกันจัดการประชุมวิชาการหรือจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางคลินิกให้กับ CI อย่างต่อเนื่อง 
  • ควรมีการจัดตารางการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลฝึกงานของนักศึกษากายภาพบำบัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยให้มีการส่งตารางฝึกงานของแต่ละสถาบันมายังส่วนกลางและแต่ละสถาบันร่วมจัดตารางเพื่อลดการซ้อนทับทุกปี
  • วางแผนจัดทำแบบฟอร์มการประเมินและแบบฟอร์มผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดภาระของ CI
  • วางแผนกำหนดมาตรฐานจำนวน CI และนักศึกษา ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในคลินิก

เรื่องที่ 3 การวางแผนการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดในอนาคต มีการตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อศึกษาการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดในอดีตและในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า โดยมีแกนนำคือ อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอให้แต่ละสถาบันส่งจำนวนบัณฑิตที่ผลิตในอีก 5 ปี ข้างหน้าและย้อนหลัง 5 ปี วิธีการรับนักศึกษา ไปยังกลุ่มวิจัย

เรื่องที่ 4 กำหนดวาระการประชุมครั้งต่อไป ให้ติดตามผลเรื่องที่ประชุมไปและกำหนดวาระใหม่ ดังนี้

  • กายภาพบำบัดศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  • การกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัดใน อบต.


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาวางแผนการดำเนินงานหลักสูตรให้สอดคล้องและพัฒนาแนวทางการฝึกงานของนักศึกษากายภาพบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th