หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการอาศรมวัฒนธรรม  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พันธุ์ทิพย์  ทิพย์กองลาศ   สังกัดหน่วยงาน  โครงการอาศรมวัฒนธรรม
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   06 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการอาศรมวัฒนธรรม   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการวิจัยเพลงบอกแบบมีส่วนร่วม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00-12.00 น. ได้ร่วมประชุมกับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลจากหลายๆที่ด้วยกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวการเรียนรู้ พัฒนา ส่งเสริมวิจัยเพลงบอกแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เยาวชนที่สนใจเข้าฝึก ร่วมเรียนรู้ โดยครูภูมิปัญญา โดยกรณีศึกษานี้จะจัดที่ อ .เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน รู้ที่จะเรียนรู้รากฐานแห่งภูมิปัญญาในบ้านของเราเอง เพื่อสืบทอดไม่ให้หายไปจากสังคม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th