หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

การประชุมประฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มเครือข่าย ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงาน นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำ ร่างแผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ไทย ระยะที่ 4 โดย (1) การนำเสนอภาพรวมของงานในระยะที่ 1-3 (2) เสนอเรื่องการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Outcome mapping) ซึ่งเป็นการวางแผนประเมินผลที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ของโครงการ (3) การประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ เครือข่ายอาชีวอนามัย เครือข่าย Palliative care เครือข่ายการจัดการความรู้ และ เครือข่ายการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพ

ในครั้งนี้-ได้เข้าร่วมประชุมในกลุ่มเครือข่ายอาชีวอนามัย และทดลองทำแผนที่ตามขั้นตอนสำคัญของ Outcome maping (ดูในไฟล์แนบ ที่นำมาสรุปรวมกับงานที่เคยศึกษาไว้ก่อนการเข้าประชุมครั้งนี้)

กลุ่มเครือข่ายอาชีวอนามัย ได้ภาพฝัน ว่า จะมีทีมเครือข่ายที่มี capacity มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในโรงเรียนแพทย์ (ทุกวันนี้ทำงานกันโดยสัญญาใจ รักกันจึงทำ) ...

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าจะนำมาใช้ใน มวล. คือ การจัดงาน safety workplace โดยให้ทุกหน่วยงานย่อย ร่วมแสดงความสามารถในการทำให้เกิดความปลอดภัยในเขตความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งมองว่ามีความเป็นเหตุผล และจะเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่

2. การ Report Case ที่เกิดการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน และหาสาเหตุโดยแลกเลี่ยนเรียนรู้และหาทางป้องกัน

3.การทำแผนที่ยุทธศาตร์  (ดูในไฟล์แนบ ที่นำมาสรุปรวมกับงานที่เคยศึกษาไว้ก่อนการเข้าประชุมครั้งนี้) นำไปใช้สอนนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ซึ่งต้องทำงานกับชุมชนและมีบทบาทสำคัญร่วมกับชุมชนในการทำแผนที่ยุทธศาตร์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพ และ การวางแผน-ประเมินผล งานของตนเอง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เชื่อมโยงวิธีคิดเรื่องนี้กับ PERT, BSC, and System approach evaluation (Version WHO)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th