หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาธิต  ขวัญชุม   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   09 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   NTT Advance Technology Corporation   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    The Technical Training For Long-Distance Digital Link System
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. MeetingPlaza: How to use

2. Long-Distance Digital Link System : Detail Description

3. Long-Distance Digital Link System : Parameter Setting

4. Long-Distance Digital Link System : Data Measurement

5. Long-Distance Digital Link System : Trouble Shooting

6. Long-Distance Digital Link System : Antenna Assembling, Remote Operation

7. Long-Distance Digital Link System : Detail Design, Kashmir Operating

8. Long-Distance Digital Link System : Practical Maneuvers

9. MeetingPlaza practical maneuvers, Q and A

10.Wrap up Training

11. การดำเนินโครงการนำร่องระบบ  Long-Distance Digital Link System ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การเข้าใจระบบการทำงานของ MeetingPlaza และการบริหารจัดการการทำงานของระบบ

- การเข้าใจการทำงานของระบบ Long-Distance Digital Link System

- การจัดการควบคุม การ Setting อุปกรณ์ Long-Distance Digital Link System แบบไรสาย

- การทดลองและตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบ Long-Distance Digital Link System และ MeetingPlaza  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การดำเนินโครงการนำร่องของระบบ Long-Distance Digital Link System ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบ และศึกษาผลการทำงาน และสรุปส่ง ICT ต่อไป

- การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MICT, Uninet, TCU และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th