หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   07 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   08 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะทำงานสื่อโสตทัศน์ฯ กลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  หลักการลงรายการสื่อโสตทัศน์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ที่ประชุมเห็นด้วยให้ใช้หลักการลงรายการทรัพยากรประเภทสื่อมัลติมีเดียเหมือนหนังสือคือใช้หลัก AACR2 และ US Marc ในการลงรายการ

การให้ชื่อเรื่องหลัก ชื่อเรื่องรอง รวมถึง การลงรายการ Tag ต่าง ๆ  ในกลุ่มฯ จะพัฒนาคู่มือการลงรายการสื่อโสตฯโดยเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล และจัดทำเป็นระยะๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำหลักการลงรายการ AACR2 US และ Marc ในการลงรายการสื่อโสตฯ หลักการให้รายละเอียดของtagต่างๆ การคำนึงถึงเนื้อหาเป็นสำคัญ รวมถึงการทำซ้ำ ให้ระวังเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์ การกำหนดเลขเรียกให้แต่ละสถาบันกำหนดได้ตามความเหมาะสม เช่น VCD VCDM VCD ED เป็นต้น การจัดเก็บหนังสือที่มาพร้อม VCD ควรจัดเก็บในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการให้บริการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0522 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th