หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรียารัตน์  ดวงแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2551    ถึงวันที่   17 ก.พ. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บริการวิชาการ   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) หลักสูตรระยะกลาง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2551
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ NEC ให้แก่ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th