หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิน   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    การเรียนการสอนแบบโครงงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ของโรงเรียนเครือข่าย และ โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 70 คน โดยเล่าประสบการณ์การพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นการให้นักเรียนเขียนโครงการวิจัย (เน้นการวิจัยเชิงประจักษ์) เพื่อให้ครูได้เห็นวิธีการ เขียนโครงการ/โครงงงานโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางความคิด ไม่มุ่งเน้นวัสดุอุกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (Lab) และให้ครูได้เสนอความคาดหมายว่าจะมีโครงการใดบ้างที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน เพื่อช่วยกันเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความคิดให้มีการพัฒนากระบวนการ ทักษะการวิจัยที่ทำให้นักเรียนมีการคิดเชิง เหตุผลมากขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคใต้ ซึ่งพบว่ามีหลายโรงเรียนที่ครูมีความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีความสนใจ เช่น เรื่องการชนและโมเมนตัม ที่เขียนเป็นการตูน ทั้งเล่มเขียนโดย คุณครูจำปี คงหนู และยังมีบทเพลงพื้นบ้านสำหรับเตือนสตินักเรียนให้เห็นความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ไว้อย่างน่าสนใจ

"เนื่องจากตะปูเล็กๆ ตัวหนึ่งหลุดหายไป เกือกม้าจึงหลุดหาย

เนื่องจากเกือกม้าหลุดหายไป ม้าจึงเสียหลัก

เนื่องจากม้าเสียหลัก ขุนพลจึงพลัดตกจากหลังม้า

เนื่องจากขุนพลตกจากหลังม้า การสู้รบจึงพ่ายแพ้

เนื่องจากการสู้รบพ่ายแพ้ จึงสูญชาติไป" ให้นักเรียนเห็นว่าผลในบั้นปลายเกิดจากเหตุเล็กๆ เพียงนิดเดียวคือ ตะปูหลุดหายไป เพราะฉะนั้น เธอ (นักเรียน) อย่าทำให้ตะปูฟิสิกส์หลุดหายไปจากสมอง ไม่งั้น...หัวมันจะดีกว่าหัวเธอ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เผยแพร่ความคิด และนำแนวการเขียนหนังสือ มาพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th