หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยสู่อนาคต: การวิจัยสู่ชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นวิทยากร บรรยาย ด้านการวิจัย เรื่อง "จากห้องเรียน..สู่ชุมชน...ขยายผลระดับโลก" ให้กับกลุ่มนิสิตทุนโครงการพันากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาแนวคิดการวิจัยที่จะสามารถขยายผลสู่สากล โดยเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ และแนวคิดการพัฒนาสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา มาพัฒนาขยายผลให้ใช้ได้แพร่หลายกว้างขวางขึ้น    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทดสอบ เครื่องมือ PJ-smart test เพื่อหาความแม่นยำของเครื่องมือ เพราะนิสิต เรียนดี ควรมีเซลสมองที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดีจำนวนมาก และมีสมาธิในระดับปกติ (6 นาที) หรือมีสมาธิยาวกว่าปกติ มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีการสื่อสารการรับฟังได้ถูกต้อง ซึ่งค้นพบว่านักศึกษากลุ่มนี้ มีการสื่อสารที่ถูกต้องทุกคน แต่ยังมีบางคนที่สมาธิสั้น มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจในระดับปานกลางค่อนไปทางดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้มาใช้ร่วมกับการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาชีวสถิติ ในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th