หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   22 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริก จำกัด   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ/อาชีวอนามัยฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษา หนึ่งราย บริษัทนี้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชาร์ป นักศึกษามีโอกาศได้ทำงานในหน้าที่ จป.เต็มที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดิมเพิ่งลาออก นักศึกษามีความพอใจในการปฏิบัติงานดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ได้ดี มีข้อสังเกตว่า นักศึกษาเป็นผู้ที่เรียนด้วยระบบ การใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem-based learning: PBL  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกต์การสอนแบบ PBL ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์ที่หลากหลาย บ่อยๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th