หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   21 พ.ย. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท คิงส์แพ็ค อินดรัสเตรียล จำกัด   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ/อาชีวอนามัยฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานนักศึกษาอาชีวอนามัยฯ 2 ราย เนื่องจากบริษัทเพิ่งสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่เพิ่มเติม โดยที่มี จป. หนึ่งคนประจำโรงงาน ความต้องการนักศึกษาอาชีวอนามัยฝึกปฏิบัติงานจึงมีมาก การคิดทำโครงงานแก้ปัญหา/เฝ้าระวังความปลอดภัย สามารถจัดทำได้ตลอดเวลา เพราะเป็นโรงงานใหม่ นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานดี บริษัทจึงยินดีรับเข้าทำงานทันทีหลังจากเรียนจบ ปัญหาสำคัญคือ การใช้ภาษอังกฤษ สิ่งที่ดีคือนักศึกษามีความร่าเริง ดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการสอนวิชาอาชีวอนามัยฯในห้องเรียนควรเพิ่มภาษาอังกฤษที่ใช้กับงานในหน้าที่ให้มากขึ้น รวมไปถึงในรายวิชาภาษาอังกฤษ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th