หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทไดซิน จำกัด   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ /อาชีวอนามัยและความปลอภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  นิเทศน้กศึกษาฝึกสหกิจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 คน มีการจัดระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านแล้ว เคยมีนักศึกษาวลัยลักษณ์ สาขาอาชีวอนามัยมาฝึกปฏิบัติงานที่นี่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาก ทำให้ผู้รับผิดชอบงานมีความคาดหวังต่อนักศึกษา มวล. ในขณะเดียวกันงานก็มีความละเอียดอ่อน/ต้องการคุณภาพมากขึ้น (เพราะมี จป. อยู่แล้วหลายคน) ทำให้นักศึกษาที่มีความพยายามน้อยจะมีแรงกดดันในการทำโครงการมาก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ควรศึกษาประวัติ ผลงานของนักศึกษาที่เคยไปตามบริษัทต่างๆ จัดเป็นกลุ่มบริษัทที่ต้องการนักศึกษาที่มึความสามารถใกล้เคียงกับนักศึกษาเดิม เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ มวล. ในการไปนิเทศได้พยายามให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการกำกับงานให้ใกล้ชิดมากกว่าคนเดิม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th