หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จักรินทร์  ล้วนศิริ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   12 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 18
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

- เทคโนโลยี IPV6 กับ Network
- การสร้างระบบเครือข่ายอย่างมีเสถียรภาพ
- Security Solutions

- การบริหารจัดการระบบ Infrastructureเพื่อรองรับการขยายงานด้าน IT ในสถาบันการศึกษา
- สุดยอดเครื่องมืออัตถประโยชน์ (Free) สำหรับ Admin

- UniNet Update 2008 และ Member Report
- ระบบควบคุมการใช้งานเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถนำความรู้เรื่อ IPV6 มาเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ในอนาคตอันใกล้

- รู้ถึงการออกแบบเครือข่านให้มีเสถียรภาพได้อย่างไร

- รู้ถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

- รู้การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- Update ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายความร่วมมือของ Uninet

- รู้การทำงานของระบบลงทะเบียน Mac address  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำระบบลงทะเบียน Mac address มาพัฒนาต่อเพื่อใช้งานกับมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th