หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดม  พงษ์สวัสดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 มี.ค. 2550    ถึงวันที่   01 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
         เนื่องจากในประเทศไทยได้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากแต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้อาครแล้วจากรัฐบาลหลังจากนั้นไม่เคยได้รับการตรวจสอบอีกเลย เมื่อเกิดไฟไหม้หรืออื่น ๆ ทำให้มีความเสียหายของทรัพย์สินและชีวิตทางรัฐบาลจึงออกกฏหมายให้มีการตรวจสอบอาคารทุก ๆ ปี และตรวจสอบใหญ่ในปีที่ 5 โดยรายงานการตรวจสอบแก่กรมโยธาธิการในเขตนั้น ๆ มีคู่มือแนะนำสำหรับเจ้าของอาคารในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบสภาพอาคาร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ความรู้ที่ได้มา สอนนักศึกาสถาปัตยกรรมให้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่ดังกล่าวถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
          ความรู้ที่ใช้ตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่ 9 ประเภท คือ 
  1. อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
  2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
  3. อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
  4. โรงมหรสพ
  5. โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  6. สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป
  7. อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อะพาร์ตเม้นต์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป (อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตารางเมตร)
  8. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

           เป็นความรู้ที่ใช้ตรวจสอบเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงด้วยสายตา การตรวจสอบระบบว่าใช้งานได้หรือไม่ อุปกรณ์เก่าไปหรือไม่ อันตรายหรือไม่ อย่างไร การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ดูว่ามีความดันในถังดับเพลิงหรือไม่มีบันไดหนีไฟถูกต้องตามกฏหมายใหม่หรือไม่? จะมีกันอบรมการจะทุกๆ ปี เพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยและแก้ไขข้อบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก

ถ้ามีผู้สนใจรายละเอียด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaibuildinginspector.comพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th