หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   28 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการคัดเลือกข้อสอบเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประจำปี /ถถ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

เป็นตัวแทนอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็นกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทราบหลักเกณฑ์ในการเลือกและลักษณะข้อสอบเพื่อในการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำหลักเกณฑ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ และเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษษได้อย่างครบถ้วนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th