หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   04 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2551


  เนื้อหา ?
  

1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ (CMTE) กำลังจะจัดให้มีการอบรมผู้บริหาร CMTE และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของสถาบันหลักครั้งที่ 1 ขึ้น   โดยได้กำหนดให้เป็นวันที่ 14 มี.ค. 2551  ทั้งนี้ทางCMTE ต้องการที่จะให้สถาบันหลักแต่ละแห่งส่งผู้บริหาร CMTE พร้อมเจ้าหน้าที่ได้แห่งละ 2 คน ในส่วนของเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์ CMTE จะแจกให้ในงานอบรม   โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์   ประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์    การออกรหัสกิจกรรมและระบบการจัดเก็บคะแนนหน่วยกิจชั่วโมง   และในส่วนของ workshop ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันสมทบและการ upload ข้อมูลไปยังคลังเก็บข้อมูลกลางของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ   การจัดทำรายงานและการสืบค้นข้อมูลประเภท on-line และ off-line   การเตรียมแบบทดสอบประเภท on-line และการสร้างปฏิทินวิชาการ   สำหรับเวลาและสถานที่จะแจ้งให้กับสถาบันหลักทราบอีกครั้งหนึ่ง

2. อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการรับรองคุณภาพหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการช่วยกันกำหนด เกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆ ของทางสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อที่จะได้นำเกณฑ์หรือมาตรฐานดังกล่าวนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์    รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวที่ได้รับให้แก้นักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้ทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีมาตรฐานสากล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th