หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทยูนิซัน จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คน ณ

บริษัทยูนิซัน จำกัด 160 ถ.อ่อนนุช ? ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เป็นบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ ลักษณะงานต้องการความปลอดภัยสูง และเนื่องจากมีบัณฑิตในสาขาเดียวกันของ มวล. ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้ว 2 คน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน นักศึกษาไม่ต้องปรับตัวมาก การนิเทศงานจึงทำหน้าที่รวมถึงการนิเทศบัณฑิตไปด้วย โครงการจึงมีพัฒนาการไปถึงเรื่องของ Healthy ไปด้วย แทนที่จะเป็นเรื่อง Safety ซึ่งหน่วยงานทำไว้ค่อนข้างดีมากแล้ว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  มีข้อสังเกตว่าหลักการของนักศึกษายังไม่แม่นยำ เมื่อพบว่างานความปลอดภัยทำไปครอบคลุมแล้ว ยังไม่สามารถริเริ่มงานต่อไปได้ ทั้งนี้รวมถึงบัณฑิตด้วย ซึ่งในการนิเทศได้แนะแนวทางการค้นหาประเด็นสำคัญ/ปัญหา โดยเชี่ยมโยงไปถึงการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวพนักงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เสนอข้อมูลนี้ไว้สำหรับการปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th