หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   07 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด   จังหวัด  สมุทรสาคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษา สหกิจ ในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คน ณ

บริษัทยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด 1/123 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต. ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 บริษัทนี้มีคนงานประมาณ 1500 คน ซึ่งถ้าคิดรวมการทำงานแบบมีหลายกะจะมีคนทำงานรวมถึง 3000 คน เป็นบริษัททำขนม มีปริมาณงานที่มาก การมีนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานคนเดียว นับว่าเป็นงานที่มาก แต่ก็เป็นข้อดีของนักศึกษาที่ต้องปรับตัวเองอย่างมาก และการทำงานเพียงคนเดียว ก็เป็นการแข่งกับตัวเองให้ทำงานดีขึ้นกว่าในขณะที่อยู่ใน มวล. ทำให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในการเรียนมากขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในการนำเสนอผลงานสหกิจ นักศึกษาควรมีการสรุปพัฒนาการของตนเองและตั้งเป้าหมายการพัฒนาความสามารถของตนด้วย

นักศึกษามีปัญหาเรื่องการเขียนแผนที่ไม่ชัดเจน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เสนอข้อมูลนี้ไว้สำหรับการปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th