หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วชรวรรษ  พรหมมา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   16 ม.ค. 2551    ถึงวันที่   16 ม.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงพาณิชย์/สภาวิชาชีพบัญชี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  จะกล่าวถึง โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีใช้อยู่ในบริษัทต่าง ๆ ทั้งบริษัทขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และช่วงบ่ายจะมีการเล่าประสบการณ์ของคนทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่นคนพัฒนาระบบเอง  เป็นที่ปรึกษา และคนที่ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ จะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบในการได้มาซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์ออกแบบระบบ และรายวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีในรูปแบบต่าง ๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th