หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ณฐมน  นุ่นรักษา   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Agilent Technologies(Thailand) จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    6890 GC Chemstation Operation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  เกี่ยวกับ Software Chemstation ของเครื่อง GC รุ่น 6890 ยี่ห้อ hp โดยเน้นเกี่ยวกับการสร้าง Method เพื่อควบคุมระบบ GC , การวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ single run และ sequence run และการวิเคราะห์ผลการทดลอง รวมทั้งการรายงานผลการทดลอง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่อง GC ที่มีอยู่ในศูนย์เครื่องมือฯให้มีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. จัดทำรายงานสรุปการฝึกอบรม 6890 GC Chemstation Operation 1 ฉบับ

2. สามารถนำมาใช้สอนนักศึกษาที่มาใช้เครื่อง GC เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th