หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนแผนงาน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฐิตารีย์  คลังทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนแผนงาน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   07 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ.จัดที่ร.รแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่2(พ.ศ.2551-2565): การขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2 (พ.ศ.2551-2565) เพื่อเป็นแผนรุกไปสู่อนาคตและเป็นแผนแม่บทกำกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว 5 ปี รวม 3 แผนคือ แผนระยะที่ 10-12 โดยกรอบแผนฯฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำกรอบแผนฯเพื่อให้หน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจในสาระของกรอบแผนฯรวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เมีการบรรยายเกี่ยวกับสาระสำคัญของกรอบแผนฯ โดยผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ(ดร.พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์)ซึ่งประเด็นหลักประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1)ภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่อโลกและอุดมศึกษาและ 2)ประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษา

ส่วนที่ 1 ภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่อโลกและอุดมศึกษา  เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่1)การเปลี่ยนแปลงประชากร   2)พลังงานและสิ่งแวดล้อม    3)การมีงานทำและตลาดแรงงาน(โครงสร้างเศรษฐกิจ  โลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยี  โลกสารสนเทศ)   4)การกระจายอำนาจการปกครอง   5)ความรุนแรงและการจัดการความขัดแย้ง   6)เยาวชนและบัณฑิตในอนาคต  และ7)เศรษฐกิจพอเพียง    สำหรับส่วนที่ 2 ประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษา  เน้นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ  11 ด้าน ได้แก่1)รอยต่อการศึกษาระดับอื่น  2)การแก้ปัญหาอุดมศึกษา-การจัดกลุ่มอุดมศึกษา  3)ธรรมาภิบาลและการบริหาร  4)การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน-ระบบวิจัยและนวัตกรรม  5)การเงินอุดมศึกษา  6)ระบบการพัฒนาบุคลากร  7)เครือข่ายอุดมศึกษา  8)เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้  9)การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ  10)โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  และ11)คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(หมายเหตุ:  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางเว็บไซด์ของสถาบันคลังสมองของชาติ www.knit.or.th)

นอกจากนี้ในการสัมมนาได้มีการอภิปรายถึงบทบาทของเครือข่ายเพื่อการพัฒนากับกรอบแผนฯโดยผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาของเครือข่ายภาคเหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือ  กลางและใต้   ซึ่งรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  การบริหารจัดการองค์กรลักษณะเครือข่ายมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน  แนวทางการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา คือการจำแนกกลุ่มสถาบันเพื่อลดความซำซ้อนการทำงาน  การที่รัฐให้การสับสนุนการทำงานเครือข่าย บทบาทของเครือข่ายต้องสนองตอบปัญหาพื้นที่และสัมฤทธิ์ผลในแผนฯ 15 ปีการบริหารงานเครือข่ายหลักต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน  เครือข่ายสนับสนุนต้องร่วมกันทำงานเป็นเรื่องๆจากความสนใจร่วมกัน  ตลอดจนการอภิปรายเรื่องการขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ  ซึ่งสรุปได้ว่าการนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติอยู่ที่ความสามารถในการถอดผลกระทบออกมาและเชื่อมโยงกับแผนฯ มีการจัดลำดับความสำคัญ  การทบทวนตัวเองและมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต  การออกแบบระบบการศึกษานอกจากดูจากยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องดูกรอบคุณวุฒิการศึกษา  การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงกับชุมชน/ท้องถิ่นและโยงไปถึงความเป็นสากลด้วย  ยุทธศาสตรต้องขับเคลื่อนด้วยเอกชน ชุมชน/ท้องถิ่น  ต้องรู้ความต้องการของลูกค้า   นอกจากนี้ปัจจัยในการขับเคลื่อนแผนฯ นั้น1)ผู้นำต้องเข้าใจ  ทำด้วยใจและทำเป็นทีม  2)การทำให้เกิด  interaction  ภายในหน่วยงานและระหว่างสถาบันกับภาคเอกชนให้มากเพื่อลดช่องว่างซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญ  และ3)การทำ matrix  ของ กลุ่มสถาบัน 4 กลุ่ม โดยไม่จำเป็นต้องจัดทุกสำนักวิชา/คณะ ในกลุ่มเดียวกัน      นอกจากนี้ยังมีข้อคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นการเกิดเครือข่ายผู้ปกครอง    การมีงานทำของนักศึกษาตลอดจนการสร้างผลงานของนักศึกษาด้วย 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประเด็นสำคัญในกรอบแผนฯ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯของมหาวิทยาลัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำสาระสำคัญของกรอบแผนฯไปใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th