หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาธิต  ขวัญชุม   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Bangkok Advanced Learning   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Interconnecting Cisco Networking Devices
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 ม.ค. 2551


  เนื้อหา ?
  

Interconnecting Cisco Networking Devices : Part 1 Acceleration

Basic Networking Concept

 1. OSI Model
 2. TCP/IP Model
 3. Network Devices
 4. Communication On Internet

Catalyst Switch

 1. Cisco IOS Software
 2. Understanding Switch Security

Cisco Router

 1. Starting A Router
 2. Overview Of Router Modes
 3. Cisco Router And Security Device Manager

Network Environment Management

 1. Cisco Discovery Protocol
 2. Managing Router Startup and Configuration

WAN Connections

 1. Understanding WAN Technologies
 2. Enabling the Internet Connection
 3. Network Address Translation
 4. Enabling Static Routing

Wireless LAN

 1. Exploring Wireless Networking
 2. Understandind WLAN Security
 3. Implementing a WLAN

Interconnecting Cisco Networking Devices : Part 2

Course Introduction

SmallNetwork Implementation

Medium-Sized Switched Network Construction

 1. Implementing VLAN and Trunks
 2. Improving Performance Witch Spanning Tree
 3. Routing Between VLAN
 4. Securing the Expanded Network

Medium-Sized Routed Network Construction

 1. Reviwing Routing Operation
 2. Implementing VLSM

OSPF Implementation

 1. Implementing OSPF
 2. Troubleshooting OSPF

EIGRP Implementation

 1. Implementing EIGRP
 2. Troubleshooting EIGRP

Access Control List

 1. Introducing ACL Operation
 2. Configuring And Troubleshooting ACLs

Address Space Management

 1. Scaling the Network with NAT And PAT
 2. Transitioning to IPV6

LAN Extension into a WAN

 1. Introduction VPN Solutions
 2. Establishing A Point-to-Point WAN witch PPP
 3. Establishing A WAN Connection with Frame Relay
 4. Troubleshooting Frame Relay WANs


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
 1. การทบทวนและทำใจการทำงานของ  OSI Model และ TCP/IP Model
 2. การเข้าใจหลักการทำงานของ Cisco Switch และ Cisco Router
 3. การทบทวนการทำงานของระบบ Wireless Lan
 4. การศึกษาและทดลองการ Implement ค่า VLAN และ Trunk และการกำหนด Secure
 5. การศึกษาและทดลองการ Implement VLSM
 6. การศึกษาและทดลองการ Implement  ค่า Access Control List และการทำ NAT
 7. การศึกษาและทดลองการ Implement  Router  โดยวิธี OSPF
 8. การศึกษาและทดลองการ Implement  Router  โดยวิธี EIGRP
 9. การเข้าใจการทำงานติดต่อกับระบบ WAN Network


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
 1. การนำความรู้ทางด้านการ Configuring Cisco Switch มาปรับใช้กับ Switch ของบริษัทอื่น ๆ
 2. การศึกษาข้อมูลทางด้วยความปลอดภัยของการติดต่อกับ Switch และ Router
 3. การเข้าใจหลักการทำงานของ Router และการแก้ไขปัญหา Troubleshooting


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th