หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค โครงการ YSC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

-รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ของโครงการ YSC

-หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานรอบสองและการคัดเลือกคณะกรรมการ

-การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

-การออกบูธของศูนย์ประสานงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้ได้รับทราบพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

-มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินโครงงานรอบที่สองต่อไป

-มีแนวทางในการประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงงานที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโครงการ YSC ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และการร่วมกิจกรรมในงาน ICT 2008 ที่กทม.

-เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผลงานรอบสอง

-เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการทำงานของโครงการ

-เพื่อเตรียมการในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในการออกบูธแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th