หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิเชียร  ชูเสมอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   19 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.และ คณะวิทยาศาสตร์ มรส.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการ 2 วัน ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยด้าน biomedical engineering ทั้งแบบ oral presentation และ poster presentation ,มี keynote lectures 2 วัน รวม 3 lectures,มีการเปิดตัวสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยเป็นครั้งแรก,มีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมปัญหาโจทย์วิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระหว่างกลุ่ม แพทย์ทางคลินิกผู้ใช้ผลวิจัย กับ กลุ่ม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้พัฒนางานวิจัยและงานประดิษฐ์คิดค้น โดยสรุปในมุมมองและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมมีสาระประเด็นที่น่าสนใจและนำไปคิดต่อ/คิดเชื่อมโยงได้หลายประเด็น เช่น

1.ด้าน nano-technology เฉพาะอย่างยิ่ง nanofiber ที่อาศัยกระบวนการ electromagnetic spinning โรยเส้นใยนาโนจากหัวฉีดภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง สามารถใช้วัตถุดิบได้ทั้ง น้ำโพลีเมอร์จากธรรมชาติเช่นโปรตีนจากเส้นไหม โปรตีนจากข้าวโพด และ/หรือ โพลีเมอร์สังเคระห์ เช่น คาร์บอน ได้ผลิตภัณฑ์ เส้นใยนาโนที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ผิวมาก มีลักษณะสมบัติเฉพาะที่มีทางประยุกต์ใช้กว้างขวาง ทั้ง วิศวกรรมชีวการแพทย์ เช่น ทำโครง(scaffold)ให้เซลล์และเนื้อเยื่อยึดเกาะเพื่อเพาะเลี้ยง เซลล์ เนื้อเยื่อ ?อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายในด้าน regenerative medicine หรือนำไปใช้เป็น sensor เพื่อ detect ตรวจสื่อสัญญาณต่างๆทั้งในทางชีววิทยาและวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ หรือแม้อาศัยลักษณะสมบัติที่เมื่อเส้นใยนาโนวางซ้อนทับกันจะเกิดช่องว่างขนาดเล็กมากระหว่างเส้นใยที่สามารถนำไปใช้เป็นใส้กรอง ultrafilter/nanofilter ได้ที่มีทางประยุกต์ได้กว้างขวาง นอกเหนือไปจากเส้นใยยังมีอนุภาคโลหะนาโน ที่อาจนำไปใช้วินิจฉัยและรักษามะเร็งโดยกระบวนการ hyperthermia(42-46 degree celcius)ได้อีกด้วย(รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ และ คณะ,นาโนเทคโนโลยีกับเส้นใยนาโนและอนุภาคนาโนเพื่อการพึ่งตนเอง,มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2.งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์เกษตรนอกภาคอาหาร นอกจากแนวทางในข้อ 1 แล้ว ในระดับ micro-level มีงานวิจัยประดิษฐ์ แผ่นห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้าไทยและgelatin fiber ใช้เวลานาน 10 ปีถึงขั้นแสดงผลในสัตว์ได้แล้ว นักวิจัยอธิบายเหตุที่ใช้เวลานานเพราะขาดแรงสนับสนุนในระดับนโยบาย หากนโยบายชัดเงินถึงจะใช้เวลาเพียง 3 ปี (รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ และ คณะ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ระหว่างแพทย์ทางคลินิกผู้ใช้ผลการวิจัย กับ วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ ผู้สร้างงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น แม้ว่ายังมีผู้เข้าร่วมไม่มากแต่ความคิดริเริ่มน่าสนใจมาก และสามารถถกประเด็นวิชาการจริงได้ลึกพอควร เชื่อว่าน่าจะเกิดงานและความร่วมมือจริงตามมา

3.การประกวดโครงงานด้าน วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับมัธยม เพียงได้เดินผ่าน ไม่ได้ไปสังเกตการณ์ จึงไม่มีรายละเอียด

4.ความก้าวหน้าด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเซลล์ต้นกำเนิด ยังไม่ถึงขั้นเหมือนธรรมชาติ ปัญหาเรื่อง โครง(scaffold)ที่เหมาะสม และ unknown growth and differentiation factors ตลอดจน gene expression ยังคงเป็นโจทย์ และ know what/know how ที่ต้องวิจัยต่อไป ซึ่งอาจจะไปได้เร็วขึ้นจากข้อค้นพบในข้อ 1.

5.มศว.โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร ป.ตรีสาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2551

มรส.ได้เปิดสาขา อุปกรณ์ชีวการแพทย์อยู่แล้ว

จุฬาฯเข้าใจว่าเปิด ป.โท ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในแบบ virtual course

มจธ.เช่นเดียวกันเปิด ป.โท ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

6.สมาคมฯ(ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการสมาคมฯ)เสนอแนะว่าอยากให้มีผู้แทน มวล.ในสมาคมฯจะได้ช่วยกันผลักดันวิชาการด้านนี้ให้ก้าวหน้าอีกแรงหนึ่ง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.nano-technology และ stem cell technology เป็นแนวโน้มใหญ่ที่ มวล.อยู่ในฐานะที่เข้าร่วมได้ทั้ง วิจัยพัฒนา และการเรียนการสอน /ควรเริ่มเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้

2.งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์เกษตรนอกภาคอาหาร เป็นทิศทางที่ มวล.สามารถเอาดีได้จากทุนเท่าที่มีอยู่ หมายรวมถึง พลังงานทางเลือกด้วย

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ระหว่างแพทย์ทางคลินิกผู้ใช้ผลการวิจัย กับ วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ ผู้สร้างงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น เป็นตัวอย่างการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาที่แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น สามารถประยุกต์ได้กับสาขาต่างๆกว้างขวางไม่เฉพาะวิทยาการสุขภาพเท่านั้น

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.จะนำแนวทางทั้ง 1,2 และ 3 ดังกล่าว เสนอต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อ พัฒนายุทธศาสตร์วิจัย 2552-2554 สำหรับ มวล.

2.จะนำแนวทางทั้ง 1,2 และ 3 ดังกล่าว เสนอต่อ กรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน เพื่อ พัฒนายุทธศาสตร์วิจัย 2552-2554 สำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนต่อไป

3.นำเสนอข้อมูลต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,คณบดี สำนักวิชา เภสัชศาสตร์,แพทยศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สหเวชศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th