หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   15 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมเซนจูรี่ ปารค์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    "Writing scientific articles for publication (III)"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  เป็นการฝึกฝนการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปี 4

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อพิมพ์เผยแพร่งานทางวิชาการในวารสารนานาชาติให้เพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th