หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรณศิริ  ดำโอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   15 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง วัสดุศาสตร์เชิงคำนวณโดยใช้ซอฟท์แวร์ระบบเปิด ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ

1.  การบรรยาย

1.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควอนตัมเคมี และการคำนวณ

1.2 Density Functional Theory (DFT)

2. ฝึกปฏิบัติการ

2.1 ปฏิบัติการที่ 1 ความรู้เบื้องต้น การใช้งาน และการติดตั้ง เกี่ยวกับโปรแกรม ABINIT

2.2 ปฏิบัติการที่ 2 Quasi-particle band structure in the Guassian Wave function approximation

2.3 ปฏิบัติการที่ 3 Dynamical and dielectric properties of AlAs

2.4 ปฏิบัติการที่ 4 Phonon band structures, thermodynamical properties

** โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http:/www.abinit.org

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. มีความแม่นยำในเนื้อหาเกี่ยวกับ Density functional theory มากขึ้น

2. ใช้ประกอบงานวิจัย หรือการศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์ผลึก เช่น ค่าพลังงานของระบบ พลังงานการสั่นของโฟนอน ค่าทางอุณหพลศาสตร์ เป็นต้น

3. มีทักษะในการใช้คำสั่งและวิเคราะห์ค่ากับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

อาจประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาจำลองโมเลกุล เพื่อให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ที่สำคัญของโครงสร้างผลึกพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th