หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนกวัลย์  ไกรนุกูล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ธ.ค. 2550    ถึงวันที่   07 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550   ที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องการเพิ่มคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้แทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาธิตวิธีสืบค้นฐานหัวเรื่องของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ที่ประชุมพิจารณาหัวเรื่องใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาไทย สถาบันที่เสนอหัวเรื่องใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมมาใช้ในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  หัวเรื่องที่ใช้ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันอื่น ๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th