หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 ธ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะกรรมการตรวจข้อสอบการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2550 มีการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย เกี่ยวกับ Statutes และ Syllabusของการแข่งขัน การประชุมพิจารณาข้อสอบภาคต่างๆ การประชุมเกณฑ์การให้คะแนนของข้อสอบแต่ละข้อร่วมกับ International Committee ของ 21ประเทศ การสรุปผลคะแนนและรางวัลของแต่ละประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพิ่มกระบวนการทางความคิดในด้านวิชาการ

กระบวนการการทำงานในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำกระบวนการทำงานในการจัดแข่งขันมาเป็นแนวทางในการจัดอบรม/ สัมมนา / การแข่งขันต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th