หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  คงเดช  ลิ่มไพบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   30 พ.ย. 2550    ถึงวันที่   30 พ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    การร่วมประชุมสัมมนาปาล์มน้ำมันไมมีของเสีย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ธ.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

มก.ได้จัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มนักธุรกิจปาล์มและผู้สนใจทั่วไปประมาณ 40 คน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการผลิตน้ำมันปาล์มให้ครบวงจร  การผลิตไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนอื่นๆ  การกำจัดของเสียให้หมดสิ้นไป ซึ่งรวมทั้งการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบให้กับชุมชนท่องเที่ยวของกระบี่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่แหล่งอื่นที่กำลังจะมีปาล์มมากขึ้น ซึ่งจะเน้นประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วย    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจทางการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนางานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th